Algemene voorwaarden van Loreen van den Boezem – VDB Dressage

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De opdrachtnemer, Loreen van den Boezem, zijnde ondernemer

De opdrachtgever, zijnde klant

Consult: het totaal van de opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden.

Opdrachtgever: de partij aan wie een product of dienst wordt geleverd door de opdrachtgever.

Producten: alle roerende zaken die onderwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die onderwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

KvK-nummer: 65250613

BTW-nummer: NL170115045BO1

E-mailadres: vdbdressage@gmail.com

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door de opdrachtnemer van producten en/of diensten aan of ten behoeve van de opdrachtgever.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld op deze site.

3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch door de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Artikel 4 Prijzen & tarieven

1. Alle door de opdrachtnemer vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2. Alle door de opdrachtnemer vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Diensten 2 (twee) maanden na de aankondiging daarvan in.

4. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met een door opdrachtnemer aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft opdrachtgever het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met opdrachtnemer schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.

5. Indien in overleg met opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Betalingen

1. Betaling vindt direct na afronding van dienst of consult plaats, tenzij van te voren schriftelijk, elektronisch of telefonisch anders is overeengekomen.

2. Opdrachtgever dient de facturen van de opdrachtnemer te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn.

3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Alle betalingen door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van de opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door opdrachtgever.

5. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om ter zake van de levering van producten en/of diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen.

6. Indien opdrachtgever enige factuur van de opdrachtnemer niet binnen de betalingstermijn voldoet, is opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige in gebreke stelling of sommatie nodig is. De opdrachtnemer heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.

7. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan de opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom.

Artikel 6 Retourneren

1. Indien opdrachtgever van mening is dat een door de opdrachtnemer geleverd product of geleverde dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel 14 (veertien) dagen na het moment waarop opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 7 Garanties

1. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de opdrachtgever geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen).

2. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de op opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, vertraging in levering goederen en diensten, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaan of veroorzaakt is door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor de opdrachtnemer de goederen heeft geleverd.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9 Overmacht

1. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. In dat geval is de opdrachtnemer verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan de opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is de opdrachtnemer gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 10 Annuleren consult

1. Indien de opdrachtgever het consult minder dan 24 uur voor afgesproken aanvangstijd annuleert, worden er volledige consult kosten in rekening gebracht.

Artikel 11 Schade

1. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan dieren, opdrachtgever, locatie, materiaal, overige eigendommen en eigendommen van derden

Artikel 12 Toepasselijk recht

1. Alle overeenkomsten met de opdrachtgever zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 12 Bevoegde rechter

1. De bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer is gevestigd, zal bij uitsluiting bevoegd zijn kennis te nemen van de eventuele geschillen die uit de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst mochten voortvloeien

Artikel 13 Slotbepalingen

1. De opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst verstrekte versie van de algemene voorwaarden.